Dzisiaj jest:
Strona główna      Kalendarz imprez      Mapa dojazdu      Kontakt     


Warunki, które trzeba spełniać, aby zostać członkiem
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu

Na podstawie Statutu
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Toruniu

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE BRACTWA. ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
§ 13

1. Członkiem zwyczajnym Bractwa może być z zastrzeżeniem §14 i §15, każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:

  1. posiada walory moralne i etyczne dające gwarancje właściwego wypełniania statutowych celów i zadań Bractwa,
  2. ukończył 18 lat i odbył co najmniej 6-miesięczny staż kandydacki,
  3. przedłożył poręczenie dwóch członków zwyczajnych lub honorowych Bractwa (członkowie Bractwa chętne udzielą poręczenia i otoczą opieką kandydata),
  4. wniósł stosowne wpisowe (w wysokości 500 zł - można wpłacać w częściach do końca stażu kandydackiego),
  5. został przyjęty do Bractwa uchwałą Zarządu Bractwa i złożył brackie ślubowanie.
2. W okresie stażu, kandydat bierze udział we wszystkich poczynaniach Bractwa, opłaca składki członkowskie. Nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Bractwa. Nie może zdobyć tytułu honorowego Króla Kurkowego i Króla Żniwnego.

3. Członkowie Bractwa wprowadzający kandydata (udzielający poręczenia) są odpowiedzialni za jego przygotowanie do przyjęcia w charakterze członka zwyczajnego. W szczególności winni zapoznać go z brackimi tradycjami, obyczajami, historią Bractwa oraz Statutem i wynikającymi z niego prawami i obowiązkami.

4. W przypadku rażącego naruszenia przez kandydata Statutu lub zachowania kompromitującego Bractwo, członkowie polecający mogą wycofać swoje poręczenie. Skutkuje to natychmiastowym skreśleniem z listy kandydatów Bractwa.

5. Po odbyciu stażu kandydackiego Zarząd Bractwa, w głosowaniu jawnym, decyduje o dopuszczeniu do pasowania na członka zwyczajnego Bractwa. Pełne prawa członkowskie kandydat uzyskuje po otrzymaniu „Patentu Brata Kurkowego” wręczanego w momencie pasowania i po złożeniu następującego ślubowania:

„Ślubuję wiernie służyć Państwu Polskiemu w każdej potrzebie, przestrzegać przepisów statutowych i regulaminowych Bractwa, dążyć wszystkimi siłami do jego najlepszego rozwoju, a w czasie służby w Bractwie, przełożonym oddawać winny szacunek i cześć”.

6. Pasowanie odbywa się na Walnym Zebraniu zgodnie z ceremoniałem Bractwa (lub podczas uroczystości Intronizacji Króla Kurkowego na Rynku Staromiejskim).

§ 14

Kandydatem Bractwa może być także osoba niepełnoletnia (nie mająca 18 lat). Musi ona posiadać pisemną zgodę swych rodziców lub prawnych opiekunów.

§ 15

Członkiem Bractwa może być także cudzoziemiec zamieszkały na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający warunki określone w § 13.

Dodatkowych informacji można uzyskać u Prezesa Bractwa.

© 2012 by Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toruniu.